Kullanıcı Sözleşmesi

Sigorta Durağım

“SİDU” Kullanıcı Sözleşmesi
Her sidu.com.tr web sitesi kullanıcısı ("KULLANICI" olarak anılacaktır), tüm hakları SİGORTA DURAĞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ.’ne ait www.sidu.com.tr’de (“SİDU” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan şart ve hükümlerin ve SİDU’da yer alan talimatların tamamını aynen kabul ederler.
İşbu sözleşmede yer alan şartları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanmaya başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.
SİDU, işbu "Kullanıcı Sözleşmesi"nde ve SİDU' da ki diğer talimatlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler Kullanıcı'nın bilgisine ve onayına sunacaktır. İlgili Kullanıcı bu değişiklikleri içeren "Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul ettiği takdirde SİDU'yu kullanmaya devam edebilecektir. SİDU 'da sunulan hizmetlerden faydalanmadan kullanan kişiler SİDU'yu kullanmakla bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklardır.

 

SİGORTA DURAĞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ (SİDU)
Adres: Cihangir Mah. E5 Yanyol Londra Asfaltı Türksan Center A Blok No: 291/9 Avcılar / İSTANBUL
Telefon: 0212 428 28 29
Fax: 0212 591 00 16
Web site: www.sidu.com.tr
e-mail: info@sidu.com.tr

 

1. Sözleşmenin Konusu
1.1.Tanım; SİDU, Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini SİDU üzerinden bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta acenteliğidir.
1.2.Yetkilendirme; Kullanıcı işbu Sözleşme ve kabülü ile hizmet almayı talep ettiği sigorta(lar) ile ilgili olarak SİDU’yu sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. 
1.3.Tahsilat; Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve SİDU'nun bu hususta bir sorumluluğu yoktur. SİDU, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin SİDU'ya atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.
1.4. Hizmetten Yararlanabilecekler; Kullanıcı medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler SİDU'nun sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Kullanıcı, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta acenteliği, risk danışmanlığı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya SİDU tarafından Kullanıcı’ya sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Kullanıcı’nın riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Kullanıcıların kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.
1.5.Yürürlük; İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın SİDU’ya giriş yapmasıyla ve Kullanıcı’nın, SİDU’daki “Kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretlemesi ile yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile eşzamanlı olarak Kullanıcı SİDU’yu sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır.
İşbu Sözleşme SİDU’nun kullanımı ve SİDU'nun sağlayacağı sigorta acentelik hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

 

2. Tarafların Hak ve Sorumlulukları
2.1.SİDU sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında SİDU'nun hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile, Kullanıcı'nın poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, SİDU'nun, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. 
2.2.SİDU, Kullanıcı tarafından SİDU'ya iletilen veya SİDU üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. SİDU, girilen bilgilerin güvenliği açısından COMODO SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için geçerli değildir. Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1.4. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı'nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1.4.maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir ("Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır). SİDU kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon, kampanyalar ve teklifler sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. İşbu sözleşme ile Kullanıcı SİDU’ya bu tür çalışmaların sonuçlarının ve benzeri her türlü pazarlama mesajlarının kendisine SİDU tarafından e posta, telefon, sosyal medya mesajları ve benzeri her türlü mecra aracılığıyla ulaştırılmasına onay verdiğini beyan ve taahhüt eder.SİDU bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SİDU'nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, SİDU’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SİDU'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 
2.3.Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SİDU sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SİDU ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 
2.4.SİDU, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçe asılları Kullanıcı tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı adresine gönderilir. Adresin yanlış verilmiş olmasından doğacak zararlardan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde SİDU’da yer alan telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.
2.5.SİDU, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta aracısı olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı vereceği bilgilerin doğruluğunu Site'nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgilerin yanlış verilmesinden doğan tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad, TC Kimlik Numarası ile ikametgahlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları, Vergi Numaraları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kredi Kartı bilgileri SİDU nezdinde saklanmayacak olup sigorta şirketlerinin sanal poslarına girilmek amacıyla alınmaktadır. Kullanıcı başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı, SİDU'da sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı'ya aittir. Bu nedenle, Kullanıcı söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini için SİDU'ya başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Kullanıcı SİDU dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. SİDU, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildirim ve şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. SİDU'yu kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının SİDU’da yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı SİDU ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, SİDU üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Sigorta Teminatının Başlaması
Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. 
 

4. Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu sözleşmeye konu SİDU'da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SİGORTA DURAĞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ.’ne (SİDU) veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitesinin ziyaret edilmesi veya bu web sitesindeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme'nin ifası sırasında hazırlanan raporlar, spesifikasyonlar ve SİDU 'nun ticari bilgi, tecrübe ve know-how'ından faydalanılarak üretilen her türlü döküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.Kullanıcılar, SİDU üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini SİDU 'ya göndermekle SİDU 'nun söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
SİDU'da yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için SİDU 'nun önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde yer alan bilgiler SİDU 'nun yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/ veya aktarılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. SİDU 'nun yazılı izni olmadıkça işbu web sitesine link verilmesi de yasaktır.

 

5. Başka Sitelerden Bağlantılar
Site, içeriği SİDU tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden SİDU sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan SİDU sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden SİDU'nun izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle SİDU’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 

6. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, SİDU, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SİDU için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SİDU'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 

7. Diğer Hususlar
SİDU, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında SİDU tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve web sitesi aracılığıyla hizmet aldığını veya SİDU’yu kullandığını kabul etmektedir. SİDU’da "link"lenen diğer kişi ve kuruluşlarla SİDU’nun bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, SİDU bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, SİDU anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. SİDU tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt SİDU için bağlayıcı değildir. SİDU web sitesindeki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından web sitesine yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SİDU ve/veya iştirakleri ve ana ortakları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda SİDU bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. SİDU, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. SİDU, Site'nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanıcının tacir ya da kamu tüzel kişisi olduğu durumlarda işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.