Kasko Sigortası

KASKO SİGORTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ


Kasko Sigortası aracınızı ve sizi kazalar sonucunda karşılaşabileceğiniz zararlara karşı koruyan sigortadır. Trafik kazaları sonucu arabanızda oluşabilecek hasarların yanında aracı kullanan kişi ve yolcuları da kazalara karşı korur.

Geniş kapsamlı bir kasko sigortası  aracınızı ve araç içinde bulunan yolcuları aşağıdaki hallerde teminat altına alır:
• Kaza sonucu çarpma, çarpışma, devrilme, yanma,
• Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu meydana gelebilecek zararlar,
• Park halinde aracın uğrayacağı zararlar,
• Aracın çalınması ve çalınma esnasında oluşacak zararlar
• Aracın çekilmesi sırasında oluşabilecek zararlar,
• 3. kişilere verilebilecek bedeni ve maddi zararlar,
• Şoför ve yolcuların kaza sonucu zarar görmeleri,
• Sel, su baskını hasarları,
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm,
• Deprem
• Hukuksal uyuşmazlıklar nedeniyle oluşabilecek koruma teminatı
• Mini onarım hizmeti
• Kaza ve arıza durumunda aracın yetkili servisi çekilmesi
• Araç içindeki özel eşyaların zarara uğraması
• Aracın anahtarının kaybolması
• Herhangi bir hasar anında enflasyona karşı koruma teminatı

Ayrıca; Araç telefonu, aracın orijinalinde bulunmayıp sonradan eklenmiş radyo teyp, kolonlar veya aksesuarlar, yurtdışı teminatı, yük teminatını kasko sigortanıza eklettirebilirsiniz..
 

Teminat Dışı Kalan Haller

Kasko Sigortası Hangi Zararlarınızı Ödemez;
• Her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma meydana gelen zararlar,
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen bütün zararlar
• Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
• Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
• Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar .
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Sık Sorulan Sorular

Evimin önünde park halinde duran arabama birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?
En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. 

Araba kredisi aldığım banka, kendi sigorta şirketinden poliçe kestirmem için zorluyor, böyle bir hakkı var mı?
Sigorta Murakabe Kanununa göre; kredi veren kuruluş sözleşme ile krediye konu olan aracın sigortalanmasını şart koşabilir, fakat sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin şartlar hükümsüzdür.

Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?
Yetkili kişilerce çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Sigorta şirketleri ek olarak yetkisiz kişilerce çekilmeyi de poliçe içeriğine göre teminat altına alabilir.

Cam ve far hasarlarında hasarsızlık indirimim yanar mı?
Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmaz.

Araba kredisi aldığım banka araç üzerine ipotek koydu. Ödemede zorlanınca aracımı bir yakınıma el senedi ile sattım. Aracın kaskosu banka tarafından benim üzerime yapılıyor, bir kaza olursa hasar ödemesini bana mı, satın alana mı yaparsınız?
Hasar ödemesi ruhsat sahibi olan kişiye yapılır.

Neden hasar ödemesinde KDV yi eklemediniz?
KDV ödemesini yapabilmek için fatura aslının hasar dosyasında bulunması gerekmektedir. Faturanın aslının gönderilmesi halinde, KDV tutarı hasar tazminatına eklenecektir.

Kusurun % 100 karşı tarafta olduğu bir kazada, kasko poliçemi devreye sokarsam, hasarsızlık indirim hakkım yanar mı?
Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, kaskoyu devreye sokmanız halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Aracımı, bir başkasına el senedi ile sattım, alan kişi bir kaza yaparsa ben sorumlu olur muyum?
Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Aracınızın el değiştirme işi noter kanalı ile yapılmadığı için işleten sıfatınız kaybolmadığından aracınızın karışmış olduğu her türlü kazada yükümlülüğünüz devam eder.

Kırmızı ışıkta beklerken, arkadan bir araç bana vurdu, trafik raporunda karşı taraf % 100 suçlu bulundu. Ama yapılan alkol kontrolünde bende 0,80 promil alkol tespit edildi, kasko hasarımı öder mi?
Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

Kasko Sigorta Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma teminatı neleri kapsamaktadır?
Sigorta edilen taşıtın poliçe üzerinde yazılı bulunan sigorta bedeli (radyo-teyp, telsiz, telefon, taşınan emtea ve benzeri ek teminatlar hariç) poliçede kayıtlı yıllık azami oranda artışa tabidir. Bu oran hiçbir şekilde aynı dönem içinde geçerli olan poliçede yazılı enflasyon oranını geçemeyeceği gibi hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa değerinin üzerinde olamaz.

Kasko Sigortalarında aracın dışındaki aksesuarlar teminata dahil midir?
Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Hasarsızlık indirimleri şirket değişiklerinde ve araç değişiklerinde devam eder mi?
Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Araç satıldığı zaman yeni alıcıya kasko sigortası devir edilir mi?
Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı ve anlaşmasız servis arasındaki fark nedir?
Anlaşmalı servislerimizde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servisimiz gerçekleştirmektedir. Bu servislerde hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Aracınız tamir edildikten sonra sadece teslim alma formunu imzalayarak aracınızı teslim alabilirsiniz.

Araçlarda taşınan yükün de Kasko Sigorta Teminatına dahil edilmesi mümkün müdür?
Evet mümkündür. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtea, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Hasar Anında Ne Yapmalıyım
Sigorta Durağım, müşterilerinin hasar sonrası sürecini başından sonuna kadar takip eder, hızlı, doğru ve eksiksiz olarak sonuçlandırır.

Hasarınız olduğunda; hasar tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ihbarda bulunmanız gerekir. İlgili sigorta şirketi ihbardan sonra hasar tespiti için eksper tayin eder. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.

Hasar sonrası hazırlamanız gereken belgeler; 

Çarpma-Çarpılma
Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti
Anlaşmalı kaza tutanağı
Alkol raporu tasdikli sureti
Ehliyet fotokopisi
Ruhsat fotokopisi
Araç rehinli ise rehin koyan kurumun hasar ödenmesine muvafakati
Aracın yanması durumunda itfaiye raporu ve hasar fotoğrafları
Yük taşıyan araçlarda irsaliye ve faturalar
Sigortalı banka hesap bilgileri

 

Hırsızlık Hasarları
Karakol müracaat tutanağı (tasdikli sureti)
Maliyeden borcu yoktur yazısı
Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
Aracın trafik dosyası, asıl ve yedek anahtarlar
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden trafik kaydının silindiğine dair yazı
Dain-i Mürtein var ise ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Vekalet (örneği şirketimiz tarafından verilmektedir)
Sigortalı banka hesap bilgileri

Radyo Teyp Çalınması
İfade ve görgü tespit zaptı
Ruhsat fotokopisi
Dain-i Mürtein var ise ilgili kurumdan muvafakatname
Sigortalı banka hesap bilgileri

Cam Kırılması
Hasarın nasıl olduğunu anlatan beyan
Aracın ruhsat fotokopisi
Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi (seyir halinde ise)
Aracın camının değiştirilmesi işlemi anlaşmalı servislerimiz dışında bir yerde yaptırıldıysa faturası
Aracın hasarlı halinin fotoğrafı
Aracın camının değiştirilmesi işlemi anlaşmalı servislerimiz dışında bir yerde yaptırıldıysa sigortalı hesap numarası