Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ


Sağlığımız, sahip olabileceğimiz en büyük hazine. Fakat günlük hayatta en çok ertelediğimiz, ihmal ettiğimiz şey yine sağlığımız.

Oysa ki erken yaşta korunmaya başlayan sağlığın bize uzun ve kaliteli bir yaşam sağladığını biliyoruz. Bu yüzden sağlığımız için alabileceğimiz önlemlerden en önemlisi, erken yaşta sağlık sigortası yaptırmak.

Neden Sağlık Sigortası

Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.
Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.
Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Vergi Avantajı

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı G.V.K.’nın 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dahilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.

Teminat Dışı Kalan Haller
Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.

Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,

Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,

Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile,

Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır: 

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması. 

2'nci maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.